Cribos
sv[missing translation (sv):expand]
Meny

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY Cribos AB

Gällande från 2018-11-05 och tills vidare

Om policyn

Din personliga integritet är viktig för oss på Cribos. Den här integritetspolicyn syftar till att du som användare av våra tjänster ska känna dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter säkert och i enlighet med de regler som gäller för behandling av personuppgifter.

Om du undrar något om vår behandling av uppgifter om dig får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du når oss finns under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Om oss

Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi behandlar om dig är:

Cribos AB
Sandelsgatan 27
115 34 Stockholm
Organisationsnummer 559046-6792

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?

All användning av våra tjänster kräver att du registrerar ett konto hos oss. Vilka uppgifter vi behandlar vid sidan av kontouppgifter beror på om du använder våra tjänster som larmanvändare eller som larmmottagare. Har du endast registrerat ett konto, utan att använda tjänster som larmanvändare eller larmmottagare, är det endast dina kontouppgifter som behandlas.

Användar-/kontouppgifter

Uppgift

Larmanvändare

Larmmottagare

Endast konto registrerat

Namn

X

X

X

Adress

X

-

-

E-post

X

X

-

Telefonnummer

X

X

X

Alias

X

X

-

Profilbild

X

X

-

Uppgifter kopplade till dina tjänster/abonnemang

Uppgift

Larmanvändare

Larmmottagare

Endast konto registrerat

Abonnemangs-/prenumerationsuppgifter

X

-

-

Installationsadress

X

-

-

Eskaleringsprocess

X

-

-

Systemrättigheter

X

-

-

Meddelanden

X

X

X

Systemloggar

X

-

-

Betalningsuppgifter

Uppgift

Larmanvändare

Larmmottagare

Endast konto registrerat

Kvitton/betalningar

X

-

-

Betalmedel

X

-

-

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi är noga med att behandla uppgifter om dig för tydliga ändamål. Nedan redovisar varför vi behandlar uppgifter om dig och på vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna (det vill säga vad som gör behandlingen tillåten).

Ändamål

Rättslig grund

Administration av ditt användarkonto

Avtal (användaravtalet mellan dig och oss)

Leverans av larmtjänster (betalningar, hantering av abonnemang, styrning, övervakning, larmassistans, kundjänstfrågor)

Avtal (tjänsteavtalet mellan dig och oss)

Bokföring

Rättslig skyldighet (våra skyldigheter enligt bokföringslagen)

Marknadsföring av produkter och tjänster

Berättigat intresse (vårt berättigade intresse av att marknadsföra produkter och tjänster)

Förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster

Berättigat intresse (vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra vår leverans till dig och andra användare av våra produkter och tjänster)

Varifrån hämtar vi uppgifter om dig?

De uppgifter om dig som vi behandlar inhämtas uteslutande från dig själv och från din användning av våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge du väljer att vara registrerad användare hos oss. När du meddelar oss att du inte längre vill vara registrerad som användare raderar vi dina uppgifter inom 12 månader.

Bokföringsuppgifter sparas alltid så länge som lagen kräver det (upp till åtta år från det att en transaktion har genomförts).

Till vem lämnar vi ut uppgifter om dig?

Vi lämnar aldrig ut uppgifter om dig till tredje part, såvida du inte själv väljer att be oss göra det (till exempel om du väljer att de tjänster vi tillhandahåller till dig ska integreras med andra tjänster).

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi behandlar kan du begära att få ett så kallat registerutdrag. Utdraget visar vilka uppgifter vi behandlar, ändamålen för behandlingarna, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån uppgifterna har hämtats och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.

Rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras om du anser att uppgifterna är felaktiga eller om något saknas.

Radering

I följande fall kan du begära att vi raderar uppgifter om dig som vi behandlar:

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
  • du invänder mot en behandling som vi genomför med stöd av berättigat intresse, och ditt skäl för radering väger över vårt intresse av att behandla uppgifterna,
  • vår behandling av uppgifterna om dig är olaglig,
  • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål, eller
  • det finns lagregler som innebär att vi är skyldiga att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. En begränsning kan bland annat innebära att vi inte längre få behandla uppgifter om dig utan ditt samtycke. I följande fall kan du begära att vi begränsar behandling av uppgifter om dig:

  • Om du anser att uppgifter om dig är felaktiga kan du begära att vi, under den tid vi kontrollerar om uppgifterna, begränsar behandlingen av uppgifterna.
  • Om vår behandling är olaglig, men du motsätter dig att vi raderar uppgifterna.
  • Vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att skydda rättsliga anspråk.

Dataportabilitet

När det gäller de uppgifter som dig som vi behandlar med stöd fullgörande av avtal mellan dig och oss har du rätt att begära att få de uppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för att din rätt till denna så kallade dataportabilitet ska kunna bli aktuell är att överföringen är möjlig och kan ske automatiskt.

Rätten att göra invändningar

Om den rättsliga grunden för en behandling av uppgifter om dig är baserad på vårt eller någon annans berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen. För att vi ska få kunna fortsätta behandla personuppgifter med stöd ett berättigat intresse, behöver vi kunna visa att våra skäl för den aktuella behandlingen väger tyngre än dina intressen. Denna rätt att invända mot behandlingar innebär till exempel att du vi på din begäran slutar att skicka  direktmarknadsföring till dig.

Behandling utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Cribos-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Cribos är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Cribos att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Säkerhet

Dina uppgifter är säkra hos oss. Givetvis vidtar vi alla de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som krävs enligt gällande regler för behandling av personuppgifter.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med oss vill vi gärna att du kontaktar oss berättar hur vi kan förbättra oss. Kontaktinformation hittar du nedan under ”Kontakta oss” nedan.

Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsyn av behandling av personuppgifter. Kontaktinformation till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.

Kontakta oss

Om du har frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss rörande behandling av personuppgifter når du oss via support@cribos.com. Du kan också skriva till oss på följande adress:

Cribos AB
Sandelsgatan 27
11534 Stockholm

© Copyright Cribos 2018

support@cribos.com

Cribos AB
Sandelsgatan 27
115 34 Stockholm