Cribos
sv[missing translation (sv):expand]
Meny

Användaravtal

ALLMÄNNA VILLKOR CribOS AB

Gällande från 2018-11-05 och tills vidare

 1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när CribOS AB (”Cribos” eller ”vi”) tillhandahåller produkter och tjänster inom larmsystem. Villkoren utgör en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och Cribos som reglerar vårt tillhandahållande och din användning av våra larmprodukter (”Produkterna”) och larmtjänster (”Tjänsterna”), inklusive tillhörande system och funktioner såsom Användarkonto och Cribos-appen.

För att kunna använda Produkterna och/eller Tjänsterna måste du registrera dig som användare hos oss. I samband med att du registrerar dig som användare accepterar du och blir bunden av Villkoren. Om du inte accepterar Villkoren kan du inte ingå Avtalet med oss och kan då heller inte använda Produkterna och/eller Tjänsterna.

Bestämmelser om ändringar av Villkoren finns i punkten 24 nedan.

Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation på cribos.com (”Webbplatsen”).

 1. Användarkonto

För att kunna använda våra Produkter och/eller Tjänster måste du ha registrerat ett konto (”Användarkonto”) hos oss. Du registrerar dig antingen som ägare av larm (”Larmanvändare”) eller som mottagare av larm (”Larmmottagare”). Som Larmanvändare har du behörighet att hantera en larmanläggning som är ansluten till Cribos. Som Larmmottagare deltar du i hanteringen av larm i enlighet med den Larmrutin som har beslutats av Larmanvändaren.

Observera att du måste vara minst 18 år gammal för att köpa och beställa Produkter och/eller Tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av ditt Användarkonto och att du ser till att hålla uppgifterna i Användarkontot uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Du ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information avseende ditt Användarkonto på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt Användarkonto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss. Du ansvarar själv för samtliga aktiviteter som genomförs på ditt Användarkonto med dina användaruppgifter.

Den kontaktinformation som du registrerar i Användarkontot kommer att användas för kommunikation med dig, till exempel för förmedling av larm och händelser av olika slag men också för annan typ av kommunikation. Vi kan komma att kommunicera via ditt Användarkonto, Cribos-appen, telefon, e-post, sms eller på annat sätt.

Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering, och att avbryta tillhandahållande av ditt Användarkonto om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda Användarkontot i strid med lag, författning eller annan föreskrift, eller i strid med Avtalet, inklusive dessa Villkor.

När du tillhandahåller personuppgifter om andra person är dig själv, intygar du att du har deras godkännande att lämna uppgifterna till oss och att uppgifterna får användas på de sätt som anges i vår integritetspolicy.

 1. Allmänt om ditt Cribos-larm

Genom att använda våra Produkter och Tjänster får du tillgång till ett säkert hemlarm som kan upptäcka och larma om händelser såsom intrång, brand, vattenläckage och strömavbrott. Du väljer själv vilka sensorer du vill koppla till centralenheten och därmed vilka typer av larm ditt larmsystem (”Anläggningen”) ska hantera.

Din Anläggning kontrolleras löpande av våra övervakningssystem. På så sätt säkerställs att åtgärder kan vidtas om en funktion faller ur eller om en komponent behöver underhållas genom till exempel batteribyte.

Om en sensor indikerar viss händelse, till exempel intrång, skickas ett larm till Cribos Larmtjänst (”Larmtjänsten”) .  Larmtjänsten vidareförmedlar omedelbart larmet till vårt system för larmassistans där de åtgärder du själv har valt att implementera (”Larmrutinen”) verkställs. I din Larmrutin anges bland annat vilka personer som ska vara Larmmottagare och hur du vill att eskaleringsprocessen för ett larm ska fungera.

Alla åtgärder, från sensorindikation till dess att du väljer att avsluta larmhändelsen, kan följas av dig (och de som du, som Larmmottagare eller på annat sätt, har valt att låta omfattas av Larmrutinen) i realtid.

Mer information om Cribos hemlarm och hur du kan arbeta med och konfigurera ditt eget larm finns på Webbplatsen.

 1. Cribos-appen

Användning av våra Produkter och/eller Tjänster förutsätter att du har tillgång till och använder Cribos-appen. Cribos-appen finns för iPhone och Android och kan laddas ner kostnadsfritt i din app-butik. Du ansvarar själv för att tillse att du använder aktuell version av Cribos-appen och att operativsystemet på den enhet du använder är uppdaterat. Vi ansvarar inte för att Cribos-appen stöds av äldre versioner av operativsystem.

 1. Köp och betalning av Produkter via Cribos

Användning av våra larmsystem förutsätter att Larmanvändaren innehar Produkter (viss hårdvara) som tillhandahålls av oss eller genom våra samarbetspartners.

Köp av Produkter från oss sker genom beställning på vår Webbplats eller i Cribos-appen. Betalning sker genom kortbetalning eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet.

Du erhåller full äganderätt till de Produkter som du köper från oss och erlägger full betalning för.

 1. Köp och betalning av Produkter via tredje part

Du kan också köpa Produkter direkt från tredje part, till exempel våra samarbetspartners. För Produkter som säljs av våra samarbetspartners gäller de köpvillkor som tillämpas av respektive samarbetspartner.

Cribos är inte del av avtalet mellan dig och den tredje parten, och du måste därför vända dig till den tredje parten i allt som rör ditt köp och din beställning av Produkter.

 1. Köp och betalning av Tjänster via Cribos

Köp och beställning av Tjänster från oss sker genom beställning på vår Webbplats eller i Cribos-appen.

Våra Tjänster tillhandahålls i form av abonnemang som köps genom förskottsbetalning för en viss period (”Abonnemangsperioden”), till exempel en månad. Tjänsten tillhandahålls sedan till dig under den Abonnemangsperiod som du har betalat för. Observera att en förutsättning för Tjänstens tillhandahållande är att vi har mottagit full betalning för respektive Abonnemangsperiod.

 1. Köp och betalning av Tjänster via tredje part

Köp och beställning av Tjänster kan också ske via tredje part, till exempel våra samarbetspartners. Om du har köpt och beställt Tjänster via en tredje part gäller de villkor för Tjänsterna och ditt abonnemang som framgår av avtalet med den tredje parten. Cribos är inte del av avtalet mellan dig och den tredje parten, och du måste därför vända dig till den tredje parten i allt som rör ditt köp och din beställning av tjänster, inklusive frågor kring betalningar, uppsägningar och liknande.

 1. Priser och avgifter

De priser och avgifter som vi tillämpar för Produkter och Tjänster framgår av vår vid var tid gällande prislista, som tillhandahålls via Webbplatsen.

Vi har rätt att justera avgifter för Tjänster som tillhandahålls i abonnemangsform. Vid prisändring informerar vi dig via ditt Användarkonto, Cribos-appen, telefon, e-post, sms eller på annat sätt och senast en månad innan ändringen träder i kraft.  Om du inte vill godta en prisändring har du rätt att utan kostnad säga upp Tjänsten senast då ändringen träder i kraft.

 1. Avbeställning (ångerrätt)

När du handlar via vår Webbplats har du enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar från det att du beställer en Produkt eller Tjänst frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss om detta. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella Produkten och/eller Tjänsten.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) Produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den Tjänst för vilken du vill frånträda en beställning.

 1. Fel på Produkt

Fel på en Produkt hanteras i enlighet med gällande konsumenträttsliga regler. Det innebär att vi reparerar eller byter ut en Produkt med ett så kallat ursprungligt fel som uppkommer inom tre år från att du köpt Produkten. Observera att vi inte ansvarar för fel i en Produkt till följd av vanvård, onormalt bruk (handhavandefel), olyckshändelse eller liknande förhållande. Som fel i Produkt räknas inte heller att ett batteri tar slut.

Vid fel i en Produkt ska du vända dig till vår kundservice för reklamation, kontaktinformation finns på Webbplatsen.

 1. Produktgarantier

Vi lämnar inga garantier på de Produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att reklamera felaktig Produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 11).

I den utsträckning som tillverkare av en Produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för Produkten.

 1. Reklamation

Om du anser att en Produkt eller Tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera Produkten eller Tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. en omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.

 1. Avtalade servicenivåer

Vissa Tjänster kan komma att tillhandahållas enligt specifika och avtalade servicenivåer (”Servicenivåer”). Om vi i vår leverans brister i förhållande till Servicenivåer, och bristen är väsentlig, kommer vi att kompensera dig genom reduktion av framtida avgifter för den Tjänst som Servicenivåerna avser. Kompensation för bristande Servicenivåer kommer inte i något fall att ske genom återbetalning eller reduktion av redan erlagda erlagda avgifter. Kompensation enligt denna punkt 14 är den enda kompensation vi är skyldiga att utge till dig till följd av brister i förhållande till Servicenivåer.

 1. Vårt ansvar

Vi ber dig att särskilt notera att vårt ansvar vid tillhandahållande av Tjänst är begränsat till att förmedla mottagna larm enligt villkoren för aktuell Tjänst och i enlighet med den Larmrutin som du har registrerat i Användarkontot och/eller Cribos-appen.

Vi ansvarar inte i något avseende för åtgärdande av en händelse som har utlöst ett larm, oavsett om det rör sig om brand, inbrott, vattenläckage, strömavbrott, kyla eller någon annan händelse. Vi ansvarar inte heller i något avseende för problem eller svårigheter att fullfölja en Larmrutin där problemen eller svårigheterna är en följd av att Larmmottagare har lämnat felaktiga, ofullständiga eller inaktuella uppgifter i sitt Användarkonto eller på annat sätt.

Vi kan inte garantera att signaler från Anläggningen alltid når våra system. Nödvändig GSM- och/eller bredbandsuppkoppling kan från tid till annan vara begränsad eller sakna täckning, även om kommunikationen via bredband och/eller GSM testas med jämna mellanrum.

Om kommunikationen mellan Anläggningen och våra system upphör att fungera meddelar vi dig via Cribos-appen, sms eller på annat sätt. Detsamma gäller om det uppstår kommunikationsproblem för en enskild komponent i Anläggningen.

Vårt ansvar för Produkter är begränsat till det ansvara som följer av allmänna konsumenträttsliga regler.

 1. Ditt ansvar

Vi ber dig särskilt notera att du ansvarar för alla inställningar, inmatningar, ändringar och beställningar som görs via ditt Användarkonto, Cribos-appen och i annan kommunikation med oss. Vänligen notera att detta ansvar innefattar att tillse att Larmrutinen alltid är uppdaterad i enlighet med dina val och önskemål.

Observera att du som är Larmanvändare också, i förhållande till Cribos ansvarar för tillförlitligheten i uppgifter som har lämnats av och beträffande Larmmottagare.

När du själv installerar eller gör förändringar av Anläggningen, som exempelvis utbyte och återmontering av komponenter, inklusive förändringar i system som Anläggningen är beroende av (t.ex. bredbandsanslutning eller den i Anläggningen inbyggda GSM-utrustningen), ansvarar du själv för att säkerställa att installation och/eller förändringar inte påverkar funktionen hos Anläggningen eller i övrigt påverkar Larmrutinen, Produkterna eller Tjänsterna.

Du ansvarar också för att ta del av alla meddelanden som vi skickar till dig via ditt Användarkonto, Cribos-appen, via telefon, e-post, sms eller på annat sätt. Vidare ansvarar du för att vidta de åtgärder och verifieringar som vi genom meddelanden ber dig att vidta, såsom till exempel, men inte uteslutande, byte av batterier eller åtgärdande till följd av strömbortfall från huvudenhet. Vi ansvarar därmed inte för funktionen i Produkt eller Tjänst från det att meddelande enligt vad som nu sagts har skickats till dig och till dess att du har vidtagit meddelad åtgärd.

 1. Generell ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för levererade Produkter och Tjänster förutsätter att Produkterna och Tjänsterna används på avsett sätt och att de är korrekt anslutna och installerade. Vårt övriga ansvar för skador som uppstår till följd av fel i Produkter och Tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till de avgifter du har erlagt till oss under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust.  

För att vara berättigad till eventuell skada ska din begäran om ersättning framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara högst tre månader.

 1. Behandling av personuppgifter och cookies

Vi behandlar alla personuppgifter som rör dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av vissa personuppgifter kan kräva att du lämnar ditt samtycke till att vi behandlar dem.

Aktuell information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som finns på vår Webbplats.

Aktuell information hur vi använder cookies hittar du på vår Webbplats.

 1. Immateriella rättigheter

Våra Produkter, Tjänster, Cribos-appen och funktionaliteten för Användarkontot (”Rättighetsföremålen”) tillhör Cribos eller Cribos licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Rättighetsföremålen för din personliga och icke-kommersiella (”Licensen”). Licensen gäller så länge Avtalet är gällande, såvida vi inte säger upp licensen i förtid.

Rättighetsföremålen licensieras, och säljs inte, till dig, och Cribos och dess licensgivare behåller äganderätten till Rättighetsföremålen.

Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara i en Produkt) licensieras till dig antingen i enlighet med Avtalet eller i enlighet med de licensvillkor som respektive tillhandahållande tredje part föreskriver.

 1. Tillgänglighet

Vi har rätt att av tekniska och/eller driftsmässiga skäl vidta underhåll av Produkter, Tjänster, Webbplatsen, Användarkontot och Cribos-appen och därtill hörande system och utrustning, vilka åtgärder så långt som möjligt ska förläggas till tid då risken för eventuella störningar är liten. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning till dig. Vid omfattande planerade underhållsarbeten ska vi avisera dig i förväg.

 1. Utveckling av Produkter och Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att förändra omfattning, utförande och funktion hos Produkter och Tjänster, inklusive Användarkonto och Cribos-appen. Vid en förändring av en Produkt och/eller Tjänst som är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid den tidpunkt då ändringen genomförs. Vid sådan uppsägning har du rätt till återbetalning av avgifter för Tjänster som du vid uppsägningen har erlagt betalning för och som vi inte har fullgjort leverans av.

 1. Force majeure

Vi är inte ansvariga för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 21 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 1. Överlåtelse

Du har inte rätta att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Cribos har rätt att utan ditt medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter till ett annat bolag inom den koncern som Cribos tillhör, dock endast under förutsättning att dina rättigheter enligt Avtalet inte väsentligen påverkas.

 1. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren från tid till annan. Ändringar av Villkoren meddelas via ditt Användarkonto, Cribos-appen, telefon, e-post, sms eller på annat sätt och senast en månad innan ändringen träder i kraft.

Om ändringen är till nackdel för dig och du inte vill godta sådan ändring har du rätt att säga upp Avtalet senast den dag ändringen träder i kraft.

Aktuella Villkor finns alltid på Webbplatsen.

 1. Tillfällig avstängning

Vi har rätt att tillfälligt blockera eller begränsa din tillgång till våra Tjänster, Användarkontot och/eller Cribos-appen (i) vid misstanke om eller bekräftad otillåten eller bedräglig användning av våra Tjänster, Användarkontot och/eller Cribos-appen (ii) användning av våra Tjänster, Användarkontot och/eller Cribos-appen Tjänster i strid mot gällande lag eller Avtalet, eller (iii) om du trots anmaning inte betalar skuld till oss som är förfallen.

 1. Avtalstid och uppsägning

Du kan när som helst säga upp Avtalet. Avtalet upphör när vi har tagit emot din uppsägning, dock tidigast när Abonnemangsperiod som du har betalat för löper ut. 

Cribos har rätt att säga upp Avtalet till upphörande 60 dagar efter det att du har tagit emot uppsägningen, dock tidigast vid utgången av Abonnemangsperiod som du har betalat för.

Oavsett vad som anges ovan har Cribos rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om du väsentligen åsidosätter dina skyldigheter enligt Avtalet. Vid en sådan uppsägning har du inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter.

 1. Tvist

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol och enligt svensk lag.

© Copyright Cribos 2018

support@cribos.com

Cribos AB
Sandelsgatan 27
115 34 Stockholm